مالی

3 کتاب که وضعیت اقتصادی شما رو متحول میکنن

/economic-books

چند نفر دیدید که نمیتونستن زندگی مالی خودشون رو مدیریت کنن و همیشه هشتشون گروی نهشون بوده؟ دلیلش مشخصه! چون کسی به ما مدیریت مالی رو آموزش نداده. نه خانواده، نه دوستان و نه همکارانمون به ما نگفتن که پول چجوری کار میکنه. با همچین دانش کم و پیشینه تجربی کمی که تو زمینه اقتصاد داریم، معلومه که وضع مالیمون هم نباید تعریف چندانی داشته باشه.